Moja przygoda redaktorska w wydawaniu Informatora SMZK „Ziemia Krzeszowicka”

"Ziemia Krzeszowicka" » Moja przygoda redaktorska w wydawaniu Informatora SMZK „Ziemia Krzeszowicka”


    Inicjatorem drukowania „Informatora Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej” był Grzegorz Orłowski z Trzebini - członek naszego stowarzyszenia.
   Pierwszy numer wydano w marcu 1996 roku. Było to wydanie 2-kartkowe z jednostronnym drukiem w nakładzie 100 egz. Pomyślane to było jako gazetka plakatowa - do rozwieszenia na tablicach ogłoszeń.
Skład komputerowy Nr 1. i kilku kolejnych wykonał Grzegorz Orłowski - miał możliwość dostępu do komputera i kserokopiarki - a tematykę artykułów uzgadniał z Stanisławem Klichem, prezesem SMZK, który również był autorem artykułów drukowanych na łamach Informatora.
Ilustracji było wówczas niewiele, bo na dwóch stronach miejsca na nie było niewiele. Jeżeli już umieszczono ilustracje, to był to naklejony wycinek kserokopii fotografii lub ilustracji z innego wydawnictwa. Może obecnie śmieszyć taki sposób „składu” gazetki, ale wówczas sprawiało zadowolenie wykonującym to zadanie i efekt wydrukowania Informatora SMZK, który rozdawano bezpłatnie członkom i sympatykom naszego stowarzyszenia.
   W Nr 3-1996 r. opisano i umieszczono kserokopie fotografii z widokiem ważniejszych zabytków na Ziemi Krzeszowickiej. Był to bardzo poszukiwany - przez miejscowych i przyjezdnych turystów - informator o zabytkach naszego regionu.
   W Nr. 4 - 15 VII 1996 r. opisano szczegółowo Regionalistów Spotkanie z Małopolski /kilkudziesięciu uczestników z kilkunastu towarzystw regionalnych/, którego współorganizatorem było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. Spotkanie to posłużyło jako wspaniały sposób na promocję Ziemi Krzeszowickiej dla mieszkańców Małopolski.
 Do współpracy przy redagowaniu i przygotowaniu do druku w technice kserokopii zaangażowało się stopniowo kilku naszych członków: Jacek Kasprzyk - opracowywał grafikę w obróbce komputerowej, Krzysztof Zadęcki i Piotr Wolak – udostępniali swoje fotografie do wykonania kserokopii i umieszczenia ich na łamach Informatora „Ziemia Krzeszowicka”.
    Wydanie Nr 7 – marzec 1997 r., to już 10-stronicowe opracowanie, a na łamach obszerna informacja nt. uzdrowiska w Krzeszowicach, m.in. wywiad z aktorką Iwoną Bielską-Grabowską, rozmawiał Krzysztof Zadęcki. Od Nr.7 przekazywaliśmy już do sprzedaży w niektórych punktach sprzedaży prasy. Cieszył fakt, ze było duże zainteresowanie kupnem naszej gazety.
   Do współpracy z zespołem redakcyjnym dołączył nowy informator – sympatyk SMZK – Fabian Łagan z Miękini, który nieprzerwanie przez kilkanaście lat dostarczał nieodpłatnie materiały do drukowania na łamach „Ziemi Krzeszowickiej”. Był to – niestety piszę w czasie przeszłym, zmarł w 2011 roku – znawca i propagator historii Rodów: z Miękini, Nowej Góry, Czernej, Ostrężnicy, a także z Krzeszowic oraz historii parafii i dekanatu nowogórskiego.