Edukacja ekologiczna

Edukacja » Edukacja ekologiczna

Projekt finansowany przez WFOŚiGW

 

Najlepiej poznaje się przyrodę przez bezpośredni z nią kontakt, przez bezpośrednie obserwacje. W 2012 r. w ramach konkursu finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie SMZK zaproponowało, aby bliżej przyjrzeć się interesującej i cennej grupie roślin jaką są paprotniki (tj. paprocie, skrzypy, widłaki i porybliny) i środowisku, w jakim żyją. Przygotowanie do konkursu "Poznawanie przyrody Ziemi Krzeszowickiej poprzez obserwacje własne paprotników" przebiegło w kilku etapach.

 

Najpierw na wiosnę i w lecie przeprowadzono inwentaryzację gatunków paprotników występujących w gminie Krzeszowice, której wynikiem było odnalezienie 26 gatunków, w tym 3 nieopisane wcześniej dla tego obszaru w literaturze, tj. nerecznica Borrera, nerecznica górska oraz cienistka trójkątna. W czerwcu, a następnie we wrześniu, grupa kilkudziesięciu uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz liceum ogólnokształcącego została przeszkolona w oznaczaniu gatunków paprotników za pomocą klucza, czyli specjalnego typu książek służących oznaczaniu gatunków różnych grup (gatunków) roślin i zwierząt (podczas szkolenia posłużono się książką „Atlas i klucz. Paprotniki Polski”, D. Tlałka, A. Rostański, Wydawnictwo Kubajak 2012). Zajęcia zostały przeprowadzone w klasach, a część uczniów skorzystała z dodatkowych zajęć terenowych.

 

Równolegle opracowano 4 ścieżki dydaktyczne dla szkół gimnazjalnych i ponagimnazjalnych oraz wszystkich zainteresowanych (trzy z nich są zlokalizowane w pobliżu szkół w Tenczynku, Woli Filipowskiej i Krzeszowicach, a czwarta ścieżka, najdłuższa i najbardziej urozmaicona, prowadzi przez rezerwat Dolina Racławki). Ścieżki mają pomóc w obserwacji różnorodnych gatunków paprotników oraz otaczającej przyrody w różnorodnych siedliskach również w po konkursie. Dlatego, aby można było z nich skorzystać, w ramach projektu wydano również książkę „Paprotniki Krzeszowic. Ścieżki dydaktyczne”, w której je bardziej szczegółowo omówiono, jak również podsumowano wyniki inwentaryzacji.

 

Zakończenie konkursu

 

28 listopada planowane jest spotkanie z nauczycielami i młodzieżą szkolną, gdzie nastąpi podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników.

 

W związku z konkursem w czasopiśmie "Ziemia Krzeszowicka" ukazał się cykl trzech artykułów, które można pobrać tutaj (plik pdf)